szukaj
England Pl Ru

 

Partnerzy

 

Pomagamy w uzyskaniu leasingu na maszyny  stacjonuj?ce poza granicami kraju w EU.

 

 

 

  

Europejski Fundusz Leasingowy SA dzia??a ju?? na rynku polskim 14 lat i wci??? umacnia pozycj? lidera. W 2004 r. kolejny raz potwierdzi?? swoj? doskona??? kondycj? finansow?. Europejski Fundusz Leasingowy SA przeszed?? metamorfoz? - z najwi?kszej prywatnej, niezale??nej firmy leasingowej przeistoczy?? si? w cz??onka jednej z najwi?kszych na ??wiecie instytucji finansowych - Credit Agricole.

 

 

  

VB Leasing jest firma dzia??aj?c? na rynku zachodniej i ??rodkowej Europy. W Polsce dzia??a od 2000 r. Poprzez firm? istnieje mo??liwo??? finansowania sprz?tu maszynowego, pojazdów, inwentarzu biur.

 

 

 

  

Carbo Leasing Spó??ka z o.o. rozpocz???a swoj? dzia??alno??? w 1996 roku. Od momentu powstania ??wiadczy us??ugi leasingu operacyjnego i finansowego. Siedziba Carbo Leasing znajduje si? w Katowicach, ale obs??uguje przedsi?biorców z ca??ego kraju.